Informace pro spotřebitele

Dle ust. § 1811 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, sděluje advokát tyto informace:

Předmět plnění

Předmětem plnění je poskytování dohodnutých právních služeb. Podrobný popis předmětu plnění a jeho vlastností obsahuje smlouva o poskytování právních služeb nebo informace potvrzené klientem.

Vyúčtování právních služeb

Odměna za poskytování právních služeb je hrazena na základě vystavené a odeslané faktury, dle údajů v ní uvedených. Platby jsou prováděny obvykle po skončení kalendářního měsíce.
Dle okolností je vyžadována úhradu zálohy na právní služby.
Úvodní seznamovací schůzka v délce trvání 30 minut je zdarma

Odpovědnost za škodu

Advokát nese odpovědnost za škodu, vzniklou z vadného poskytnutí právní služby. Advokát je pojištěný, a to do výše pojistného plnění minimálně ve výši 5.000.000,- Kč pro případ povinnosti náhrady takto vzniklé škody.
Spotřebitel má právo v případě pochybení advokáta podat písemnou stížnost na advokáta České advokátní komoře.

Právo na odstoupení

Smlouva o poskytování právních služeb je uzavírána na dobu pro konkrétní úkon nebo na dobu neurčitou s tím, že klient je oprávněn vypovědět smlouvu o poskytování právních služeb uzavřenou mezi ním a advokátem kdykoliv bez omezení a bez uvedení důvodu výpovědí. Výpověď je účinná doručením druhé straně.

Dále advokát sděluje v souladu s ust. § 5a a § 14 zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, následující informace:

Doklad o poskytnutí právní služby a reklamace služby

Na žádost spotřebitele je advokát povinen vydat doklad o poskytnutí služby s uvedením data poskytnutí služby. V případě reklamace služby je povinen vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel vyžaduje.

Orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů

V případě sporu mezi advokátem a spotřebitelem bude věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení sporu patrně Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1, internetová adresa: www.cak.cz.