Advokátní služby

Jsme služebníci zákonů, abychom mohli býti svobodní - Marcus Tullius Cicero

Odměna

Odměnu za naše právní služby sjednáváme vždy předem, na první schůzce s klientem, která je zdarma.

Při návrhu odměny jednáme individuálně podle konkrétních okolností daného případu – jeho obtížnosti a časové náročnosti. Při stanovení odměny přihlížíme nejen k povaze věci, ale také k sociální situaci klienta (možnost poskytnutí slevy, možnost odkladu splatnosti části odměny apod.).

Odměnu sjednáme nejčastěji jako:

  • časovou – s klientem je sjednána hodinová sazba (obvykle podle typu právní služby v rozsahu 1500,- Kč + DPH až 2000,- Kč + DPH za hodinu ) a je sjednán předpokládaný časový rozsah právní služby. Tento způsob účtování plně reflektuje zájem klienta na co nejspravedlivějším způsobu odměňování – za odvedenou práci. Potřebný počet hodin právních služeb jsme většinou schopni dopředu odhadnout, a to zejména, pokud se jedná o typický a běžný úkon (např. sepsání kupní smlouvy na nemovitost cca 3 – 5 hodin, darovací smlouva na nemovitost kolem 2 hodin, apod.). Účtujeme každou započatou půlhodinu;
  • úkonovou – s klientem je sjednána odměna za konkrétní úkon právní služby, např. za sepsání standardní smlouvy o smlouvě budoucí, návrhu na rozvod, provedení úschovy apod. Tento způsob částečně nahrazuje předchozí, kdy u skutečně typických úkonů můžeme již předem stanovit konečnou cenu.

Méně často se může objevit:

  • odměna za kompletní vyřízení věci – s klientem je sjednána celková odměna za vyřízení celého případu, popřípadě za vyřízení určité jeho části (např. za soudní řízení v jednom stupni, za změnu stanov společenství vlastníků jednotek);
  • paušální – v případě pravidelného či opakovaného odběru právních služeb stanovujeme paušální odměnu buď za konkrétní opakující se úkony nebo paušální odměnu za veškeré služby v kalendářním měsíci. Paušální odměna zohledňuje množstevní slevu za odebrané služby.

V případě soudních sporů:

V případě zastoupení u soudu bývá součástí naší odměny i tzv. přísudek, tj. část náhrady nákladů přiznaná soudem za právní zastoupení. Přiměřeně k tomu je přitom stanovována první (shora uvedená) část naší odměny.

Možná je také kombinace výše uvedených způsobů stanovení odměny. Rádi Vám zodpovíme veškeré Vaše dotazy k problematice odměny advokáta.

U vymáhání pohledávek nebo velmi zřídka na přání klienta u větších majetkových sporů se může objevit též:

  • odměna podle výsledku věci – (tzv. podílová odměna) – s klientem je sjednána odměna stanovená procentním podílem na výsledku věci v případě úspěchu. Je stanovena individuálně podle okolností daného případu, horní hranice podílové odměny je 25%;
  • u drobných pohledávek je možné též zastupování pouze za odměnu tvořenou přísudkem a za úhradu přímých nákladů, v tomto směru nicméně zpravidla nabízíme individuální kalkulaci.